HomePrivacy Policy

Privacy Policy

Bilgi Güvenliği Politikası

Firmamız “YAZILIM, E-DÖNÜŞÜM ÇÖZÜMLERİ (E-DEFTER, E-FATURA, E-ARŞİV VB.)” alanında hizmet
vermektedir. Firmamız gizlilik, bütünlük ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumayı taahhüt
etmektedir. Bilgi ve bilgi güvenliği gereksinimleri kurumsal hedeflerimiz ile aynı doğrultuda olacaktır.
Firmamız yönetimi değişime açık olup iyi eğitim almış, konusunda yetkin personel istihdamı
sağlayacaktır. Sektör içerisinde rakiplerimizle rekabeti sağlayacak finansmanı sağlamak, yeterli donanım
ve altyapıyı bulundurmak hedefimizdir. Bu altyapı ve personel ile birlikte gerekli finansman da
sağlanacaktır. İş sürekliliği ve acil durum planları, veri yedekleme prosedürleri, virüslerden ve bilgisayar
korsanlarından sakınma, erişim kontrol sistemleri ve bilgi güvenliği ihlal bildirimi temel faaliyetlerimizin
temel taşlarını oluşturacaktır. Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda elde edilen açıklıklar ve tehditler
bertaraf edilerek müşteri ve personelimizin bilgilerine güvenli erişim sağlanacaktır.
Ayrıca risk değerlendirmeleri sonucunda amaçlarımızı belirleyip bu amaçların başarılması için gerekli
olan kaynaklar ve şartlar sağlanacaktır.
Bu politikayı gerçekleştirmek için başta çalışanlarımızın Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını çalışma
biçimi haline getirmelerini beklemekteyiz. Bu kapsamda tüm personel ve belirli üçüncü tarafların Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili uygun eğitimleri alması sağlanacaktır.
Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartlar ve bu şartların getirdiği fırsatlar ve gereklilikler yerine
getirilecek ve bu şartlar sürekli iyileştirilecektir. Ayrıca firmamızın, personelimizin ve tüm ilgili tarafların
bu sisteme adaptasyonu sağlanacaktır.
Bilgi Güvenliği Politikamız yılda bir kez ya da firmamızla ilgili önemli değişikliklerin olması durumunda
uygunluğunu, doğruluğunu ve etkinliğini sağlamak için yönetim ve birim sorumlularının katılımıyla
gözden geçirilmekte ve güncelliği sağlanmaktadır.

Information Security Policy
Our company RTC operates in the field of “Tax Compliance Software” as a Cloud-based Software Suite
provider for e-Invoicing, e-book, e- archive, SAF-T, VAT return etc.). Our company is committed to
ensuring the privacy, integrity, and protection of all physical and electronic information assets. The
requirements for information and information security will align with our corporate objectives. Our
company management will be open to change and will employ well-trained, competent personnel in
their fields. Our aim is to provide financing that will compete with our competitors in the sector and to
have the necessary hardware and infrastructure. This infrastructure and personnel will be accompanied
by the necessary financing. Business continuity and emergency plans, data backup procedures,
protection from viruses and hackers, access control systems, and information security breach
notifications will be the cornerstones of our main operations. As a result of risk assessments,
vulnerabilities and threats will be addressed, and secure access to our customer and staff information
will be provided.

Furthermore, based on risk assessments, our objectives will be defined, and the necessary resources and
conditions for achieving these objectives will be provided.

To implement this policy, we primarily expect our employees to incorporate the Information Security
Management System requirements into their working style. Within this scope, all personnel and specific
third parties will receive appropriate training related to the Information Security Management System.

Applicable conditions related to information security and the opportunities and requirements brought
by these conditions will be fulfilled, and these conditions will be continuously improved. In addition, our
company, our staff, and all relevant parties will adapt to this system.

Our Information Security Policy is reviewed annually or in case of significant changes related to our
company to ensure its adequacy, accuracy, and effectiveness, with the participation of management and
unit managers, and its relevance is maintained.

Company

© 2024 All Rights Reserved.