HomeUnlocking SAF-T: Standardowy plik kontrolny dla podatku

Unlocking SAF-T: Standardowy plik kontrolny dla podatku

Dziś, w dobie cyfrowej transformacji, kluczowe znaczenie ma zapewnienie standardowej i niezawodnej metody przesyłania danych księgowych. Chociaż SAF-T został zaprojektowany w celu ułatwienia kontroli podatkowych i ograniczenia oszustw, niesie ze sobą również wyzwania ze względu na inny zestaw wymagań dla korporacji.

Co to jest SAF-T?

Czym jest SAF-T? SAF-T, czyli Standard Audit File-Tax, to uznany na całym świecie standard poświęcony elektronicznej wymianie dokładnych informacji księgowych. Źródłem SAF-T są wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), podkreślające znaczenie płynnego i niezawodnego transferu danych księgowych. Został on wprowadzony w 2005 roku przez OECD w celu uproszczenia procesów audytu w sposób zdigitalizowany dla władz.

SAF-T w szczególności odnosi się do znormalizowanego formatu wymiany danych księgowych, zapewniając zarówno przejrzystość, jak i dokładność przekazywanych informacji.

Wymaganym formatem pliku jest XML dla wszystkich krajów objętych obowiązkiem SAF-T. Mimo że ma on ustandaryzowany format i wymagania, umożliwia również wdrożenie kilku dodatkowych „lokalnych” wymagań w zależności od kraju i lokalnych wymogów prawnych danego kraju. Doskonałym przykładem w tym zakresie jest Rumunia lub Polska.

Korzyści z SAF-T

Znormalizowany format danych

Rozwiązanie SAF-T firmy RTC Suite gwarantuje, że wszystkie dane transakcyjne są zgodne z precyzyjnymi wymogami formatu SAF-T. Format ten zapewnia, że firmy są zawsze gotowe na audyty i mogą przekazywać dane organom podatkowym bez żadnych komplikacji.

Automatyczna ekstrakcja danych

Zamiast przechodzić przez wiele systemów księgowych i ERP, rozwiązanie SAF-T firmy RTC Suite oferuje automatyczne wyodrębnianie i przesyłanie wymaganych danych w odpowiednim formacie zgodnie z wymogami określonymi przez organy podatkowe.

Weryfikacja w czasie rzeczywistym

Rozwiązanie SAF-T pakietu RTC Suite oferuje walidację danych w czasie rzeczywistym. Gwarantuje to, że wszelkie niespójności lub błędy są natychmiast oznaczane, umożliwiając firmom utrzymanie najwyższych poziomów integralności danych i zmniejszenie ryzyka kar za nieprzestrzeganie przepisów.

Elastyczna integracja

Rozwiązanie SAF-T firmy RTC Suite zostało zaprojektowane z myślą o płynnej integracji z wieloma platformami. Zapewnia to płynny przepływ danych i zmniejsza potrzebę ręcznych korekt, dzięki czemu proces raportowania SAF-T jest bardziej wydajny.

Rozwiązania RTC Suite do e-fakturowania:

Korzyści z SAF-T

Korzystanie z systemu SAF-T wiąże się z wieloma korzyściami. Są to;

 • Umożliwia bezpieczniejszą transmisję danych i procesy audytu.
 • Generowane raporty mają ustandaryzowany format i postać cyfrową, co pozwala zachować dostępność danych.
 • Umożliwia podatnikom gromadzenie i przetwarzanie danych w oparciu o wymagane standardy w celu uproszczenia, co również ułatwia archiwizację.
 • Nie tylko dla władz, ale także dla audytorów, prowadzi to do oszczędności czasu podczas kontroli.
 • Pomaga międzynarodowym firmom w utrzymaniu zgodności podatkowej z jednym standardem w różnych krajach.

Które kraje korzystają z SAF-T?

SAF-T jest powszechnie stosowany w całej Europie. Kraje te to;

 • Austria
 • Czechy
 • Francja (FEC)
 • Węgry
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Norwegia
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Turcja (e-Book Keeping)
 • Ukraina

Wymogi dotyczące raportowania SAF-T w Europie

 • Austria
Austriackie Ministerstwo Finansów wprowadziło SAF-T w 2009 roku. Jest to jeden z pierwszych krajów, które podjęły kroki w tym zakresie. Na razie podatnicy nie są zobowiązani do regularnego składania raportów SAF-T (miesięcznie, kwartalnie lub rocznie). Jeśli ministerstwo finansów zażąda kontroli, wówczas odpowiedni podatnicy powinni być przygotowani z elektronicznymi dokumentami SAF-T. Wymagany format to XML, który powinien zawierać: księgę główną, zapasy, należności, zobowiązania i aktywa.
 • Czechy

Czechy wprowadziły raport SAF-T począwszy od 2016 roku. Obejmuje on wszystkich zarejestrowanych podatników w Czechach. Raport SAF-T powinien zawierać Deklarację Kontroli VAT, która obejmuje głównie deklaracje VAT. Czescy podatnicy składają miesięczne deklaracje VAT 25 dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego za kolejny miesiąc.

Czechy wprowadzają również kary za nieprzestrzeganie przepisów. Kary te mogą być spowodowane niewypełnionymi deklaracjami kontroli VAT lub nieprawidłowymi zgłoszeniami. Grzywny mogą wynosić od 1.000 do 50.000 CZK.

 • Francja

Chociaż struktura jest bardzo podobna do SAF-T, a głównym celem było stworzenie francuskiej wersji SAF-T, jego lokalna nazwa to FEC (Fichier d’Ecritures Comptables). Został on wprowadzony przez francuskie władze na początku 2014 roku. Nie jest to jeszcze obowiązkowe, jednak podatnicy powinni przedstawić raport na żądanie władz za rok obrotowy w formacie .txt. Na każdy wpis księgowy przypada 18-22 pól, w zależności od reżimu. Po zawiadomieniu o kontroli podatnicy mają 15 dni na złożenie sprawozdania.

 • Węgry

Węgierskie Ministerstwo Finansów (NAV) wprowadziło SAF-T w 2021 roku. Nie jest to jeszcze obowiązkowe rozwiązanie, jednak podatnicy powinni przedstawić je na żądanie organu podatkowego. SAF-T Węgry to inny rodzaj raportowania niż raportowanie faktur w czasie rzeczywistym (RTIR) na Węgrzech. Raport powinien być w formacie XML. Istnieją 3 główne typy wymaganych danych:

 1. Dane podstawowe
 2. Dane transakcyjne
 3. Raportowanie danych

Węgierski organ podatkowy (NAV) planuje wprowadzić obowiązek sporządzania raportu SAF-T, jednak nadal nie ma pewności co do daty wprowadzenia tego obowiązku.

 • Litwa

Raport SAF-T na Litwie, znany jako i.MAS, został wprowadzony w 2016 r. dla dużych podatników. Stopniowo z roku na rok stawał się obowiązkowy dla przedsiębiorstw w zależności od ich wielkości, ale od 2020 r. obowiązek ten zaczął obejmowwać wszystkich podatników. Wymagany format pliku to XML, który należy przedstawić na żądanie litewskiego organu.

Istnieją trzy główne struktury w i.MAS;

 1. i.SAF: Obejmuje faktury sprzedaży i zakupu, a raport należy składać co miesiąc 20 dnia miesiąca za okres sprawozdawczy.
 2. i.VAZ: Zawiera dokument transportowy lub przewozowy dotyczący krajowego przemieszczania towarów na terenie kraju.
 3. i.SAF-T: Jest on wymagany tylko dla firm będących rezydentami, a ich transakcje księgowe powinny znaleźć się w raporcie.
 • Luksemburg

Raport SAF-T w Luksemburgu znany jako FAIA (Fichier Audit Informatisé) został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów w 2011 roku. Składanie raportu nie jest jeszcze obowiązkowe, ale na żądanie Ministerstwa Finansów (AED) podatnicy są zobowiązani do dostarczenia raportu SAF-T.

Wymaganym formatem pliku jest XML; jednak AED akceptuje również inne formaty, takie jak; XBRL i DBF. Rozporządzenie w tym zakresie ma zastosowanie wyłącznie do podatników będących rezydentami, co oznacza, że spółki niebędące rezydentami są zwolnione z tego obowiązku. Standardowy plan kont podatników będących rezydentami jest zgłaszany na żądanie AED. Istnieje również próg 112 000 EUR rocznie. Raport SAF-T obejmuje;

 • Nagłówek
 • MPlik główny (konta księgi głównej, klienci, dostawcy)
 • Zapisy księgi głównej
 • Dokumenty źródłowe (faktury sprzedaży i zakupu)

W ramach tego zakresu wprowadzono 3 schematy. Są to;

 1. FAIA_Full Schema: Dla tych podatników, którzy posiadają pełne oprogramowanie księgowe i integracje
 2. FAIA_Reduced: Dla podatników, którzy osobno korzystają z oprogramowania księgowego i fakturującego
 3. FAIA_Reduced B: Dla podatników korzystających wyłącznie z oprogramowania księgowego

Dyrektywa AED przewiduje również grzywny i kary za nieprzestrzeganie przepisów. Kary te mogą wynosić do 5.000 EUR za każde naruszenie; lub dziennie od 50 EUR do 1.000 EUR.

 • Norwegia

Norweski organ podatkowy (Skatteetaten) wprowadził regulację SAF-T w 2017 r. na zasadzie dobrowolności. Począwszy od stycznia 2020 r. jest on wymagany od podatników, których obroty przekraczają 5 mln NOK, na wniosek Skatteetaten.

Wymagany format pliku to XML, a raport powinien zawierać;

 • Nagłówek
 • Pliki główne (konta księgi głównej, klienci, dostawcy, tabela podatkowa, tabela typów analiz, właściciele)
 • Zapisy księgi głównej
 • Polska

Polskie Ministerstwo Finansów wprowadziło JPK w lipcu 2016 r. dla dużych podatników. Stopniowo stał się on obowiązkowy dla wszystkich podatników od 2018 roku. Typy plików zostały nazwane JPK (Jednolity Plik Kontrolny). JPK VAT został zastąpiony miesięcznym JPK_V7M i kwartalnym JPK_V7K od 2020 roku. Raportowi JPK podlegają podatnicy będący rezydentami i nierezydenci. Istnieje siedem różnych rodzajów JPK. Są to;

JPK_KR: Księgi rachunkowe

JPK_MAG: Magazyn lub składy

JPK_WB: Wyciągi bankowe

JPK_VAT: (lub JPK V7M/K): Deklaracje VAT

JPK_FA: (Faktury VAT)

JPK_PKPIR: (podatkowa księga przychodów i rozchodów)

JPK_EWP: (Ewidencja przychodów)

Jedynie raporty JPK_V7M/K podlegają przekazaniu do organu podatkowego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym. Pozostałe pliki JPK są na żądanie organu. Format pliku to XML, a podatnicy powinni posiadać token USB do podpisu cyfrowego. Za nieprzestrzeganie przepisów lub nieprawidłowe złożenie deklaracji grożą kary.

 • Portugalia

Raport SAF-T został wprowadzony w Portugalii w styczniu 2008 roku. Istnieją 2 rodzaje raportów. Są to miesięczna deklaracja VAT i roczne sprawozdanie podsumowujące w zakresie SAF-T. Autoridade Tributária (AT), portugalskie Ministerstwo Finansów, wymaga tego raportu do 20 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym. Wymagany format raportu to XML, podobnie jak w większości innych rozwiązań SAF-T. W tym zakresie istnieją trzy główne portugalskie księgi rachunkowe:

 • Księgowość

W celu utworzenia elektronicznego formatu plików księgowych dla SAF-T PT, systemy księgowe powinny rejestrować informacje. Podatnicy są w stanie wypełnić plik w trybie miesięcznym lub rocznym. Raporty te powinny zawierać: listę pozycji, informacje o klientach i dostawcach, plan kont i zapisy księgowe.

 • Raportowanie VAT

Elektroniczne deklaracje VAT należy składać do 5 dnia każdego miesiąca w zakresie SAF-T PT. Organ podatkowy wymaga, aby pliki te były przygotowywane sekwencyjnie. Ponadto organ zobowiązuje do szyfrowania tych plików za pomocą podpisu elektronicznego poprzedniej faktury w celach kontrolnych dla procesów generowania plików.

 • Dokumenty transportowe

Jeśli chodzi o przemieszczanie towarów, portugalski organ podatkowy i celny wymaga danych w czasie rzeczywistym poprzez automatyczne otrzymywanie kodu. Kod ten jest zintegrowany z dokumentem transportowym, aby umożliwić przepływ towarów.

 • Rumunia

Rumuński organ podatkowy ANAF (Krajowa Agencja Administracji Podatkowej) wprowadził rozwiązanie SAF-T, a rozporządzenie stało się obowiązkowe w następujących fazach:

 • Styczeń 2022: Duzi podatnicy
 • Styczeń 2023: Średni podatnicy
 • Styczeń 2025: Mali podatnicy

Istnieją 3 rodzaje raportów objętych zakresem SAF-T w Rumunii. Są to

 • Deklaracja D406: Raport ten zawiera informacje podatkowe i księgowe w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym.
 • Deklaracja majątkowa D406: W zależności od roku obrotowego, roczne informacje o aktywach są zgłaszane do ANAF.
 • D406 Deklaracja zapasów: Na wniosek ANAF informacje o zapasach są przekazywane w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Deklaracja D406 powinna zawierać poniższe informacje:

 • Nagłówek
 • Pliki główne (konta księgi głównej, klienci, dostawcy, tabela podatkowa, tabela OUM, ruchy, produkty, typy analiz, magazyn, ruchy, księga środków trwałych)
 • Księga główna
 • Dokumenty źródłowe (faktury sprzedaży i zakupu, płatności, ruchy magazynowe, ruchy środków trwałych).

Przed przesłaniem do ANAF podatnicy powinni zweryfikować dokument za pośrednictwem DUK Integrator, który jest dostarczany przez ANAF. Po walidacji za pomocą DUK podatnicy mogą pomyślnie złożyć wniosek.

 • Turcja (e-księgowość)

Turecka Administracja Skarbowa (GIB) wprowadziła e-księgowość w 2011 roku. Rozporządzenie stopniowo stawało się obowiązkowe w zależności od obrotów podatników. Wymaganym przez TRA formatem pliku jest XML, a raport ten powinien zawierać dzienniki ogólne, księgi główne i raporty podsumowujące księgi. Raport powinien być składany co miesiąc. Podatnicy będący osobami fizycznymi muszą posiadać kwalifikowany certyfikat elektroniczny lub pieczęć finansową, natomiast podatnicy posiadający osobowość prawną muszą posiadać pieczęć finansową.

Zalety e-księgowości w Turcji to oszczędność czasu i kosztów, elektroniczna archiwizacja dokumentacji, przyspieszenie procesu zatwierdzania notarialnego.

 • Ukraina

SAF-T UA został wprowadzony w 2021 roku, ale podatnicy mają składać raport SAF-T na zasadzie dobrowolności od 1 stycznia 2023 roku. Wymagany format pliku to XML, podobnie jak w większości krajów objętych systemem SAF-T. Planowane jest stopniowe wprowadzenie obowiązku dla dużych podatników od stycznia 2025 roku, a dla wszystkich podatników od stycznia 2027 roku. Podatnicy powinni złożyć raport w ciągu dwóch dni od otrzymania zawiadomienia.

Raport powinien zawierać;

 • Zapisy księgi głównej
 • Księgę sprzedaży
 • Środki trwałe
 • Wpływy gotówkowe
 • Ruchy wartości niematerialnych i prawnych
 • Uzgodnienia podatkowe

Porozmawiaj z naszymi ekspertami

Zarezerwuj indywidualną sesję z naszym doświadczonym zespołem, aby uzyskać spersonalizowane wskazówki dotyczące kształtowania twojej strategii tworzenia platformy Tax Tech.

Nasze rozwiązania

Kompleksowy pakiet dla e-Dokumentów, Raportów VAT i Uzgodnień